X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

شعرا و نویسندگان ایل اینانلو

یاشاسون اینانلو ائلی

حمیدرضا احسانی اینانلو

 

 

 

این چه خوفی است  

 

             این چه رنگی است  

 

                    این چه جنسی است 

 

چه مخوف است و چه بد رنگ و چه بد آئین است 

 

از همان راه که بی راهترین است تا شهر 

 

تا درون سبد در  بسته ی  ذهن  

 

تا محال باور 

 

قصد رفتن ؟ !!!  هرگز..... 

 

چه مخوف است و چه بدرنگ و چه بدآیین است 

 

خواب دیدم  

 

که چه چرکین شده است 

 

مغز و قلب و ریه وگوش و چشم همه مردم شهر 

 

و چه اندیشه مخشوش و مرض آلودی 

 

قلبها تیره تر از رنگ سیاه 

 

و ریه پر شده از دود سفید 

 

گوشها در پی ورد و جادو  

 

چشمها کور از وسعت دید 

 

و همین بود که سهراب سرود 

 

<<  باید امشب بروم 

 

چه کسی بود صدا زد سهراب ؟؟!!  

 

کفشهایم کو ؟؟!!  >>